Allmänna tävlingsvillkor

Genom att delta i SF Anytimes (org. nr. 556748-2616, med adress Box 7200, 103 88 Stockholm, telefonnummer: +46 8 409 188 00 (”Arrangören”) tävling godkänner du som tävlingsdeltagare följande villkor, utöver vad som särskilt angivits i samband med tävlingens utlysande, samt medger att du tagit del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt avsnitt 7 nedan.

1. Tävlingsförfarandet

1.1 För att delta i Arrangörens tävling ska du lämna in ett tävlingsbidrag eller utföra en uppgift i enlighet med de instruktioner som ges i samband med tävlingens utlysande.

1.2 Tävlingen kommer att pågå mellan de datum som anges i samband med tävlingens utlysande.

1.3 Varje tävlingsdeltagare har rätt att inge ett (1) bidrag, om inget annat särskilt anges.

1.4 Arrangören har rätt att efter eget gottfinnande, när som helst, diskvalificera och utesluta deltagare och tävlingsbidrag från tävlingen om det misstänks bryta mot lagar eller andra regler, allmän moral och etik eller misstänks göra intrång i någon annans rättighet.

1.5 Du är ensam ansvarig för ditt tävlingsbidrag. Arrangören ansvarar inte för att tävlingsbidraget inte gör intrång i andras rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagar eller regler (utöver vad som regleras i lag). Arrangören kan inte heller ställas till svars vare sig för direkta eller indirekta skador kopplade till sådant eventuellt intrång eller lagbrott (annat än vad som anges i lag). Det är därför mycket viktigt att du själv har skapat det tävlingsbidrag som du skickar in och att du är säker på att du inte använder material som någon annan har skapat eller äger utan att ha fått den personens tillåtelse.

1.6 Arrangören tar inte ansvar för tävlingsbidrag som försvunnit, skadats, sänts fel eller inkommit för sent till Arrangören. Arrangören tar inte heller ansvar för eventuella tekniska brister/problem som påverkar tävlingen eller tävlingsbidragen på något sätt.

2. Vilka som får delta i tävlingen

2.1 För att delta i tävlingen måste du vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år. För att vi ska kunna identifiera dig kan du beroende på tävlingens utformning även behöva ange ditt förnamn, efternamn och e-postadress (den måste vara giltig). Därtill måste du acceptera och godkänna dessa tävlingsvillkor.

2.2 Anställda hos Arrangören eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

3. Om du vinner!

3.1 Vinnarna utses av anställda hos Arrangören utifrån de kriterier som anges i anslutning till tävlingens utlysande. Arrangörens beslut kan inte överklagas och Arrangören behöver inte motivera sitt beslut.

3.2. I de fall där vinnarna utses av en jury är juryn utsedd av Arrangören bestående av anställda hos Arrangören. Juryn utser vinnarbidragen baserat på bästa motivering eller enligt kriterier som annars anges i anslutning till tävlingens utlysande. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

3.3 Om du vinner kommer du att meddelas via e-post eller telefon alternativt på sätt som särskilt anges i samband med tävlingens utlysande.

3.4 Vinnarens/Vinnarnas för- och efternamn samt ort och eventuell ytterligare information som Vinnaren tillhandahåller Arrangören särskilt kommer att presenteras på Arrangörens webbsida och/eller i e-postutskick till tävlingsdeltagare och prenumeranter på Arrangörens nyhetsbrev.

4. Vinster/vinst

4.1 Vinsten och dess värde anges i samband med tävlingens utlysande. Om inte annat särskilt anges vid utlysandet av tävlingen, kommer en (1) vinnare att utses. Arrangören har alltid rätt att utse en likvärdig vinst.

4.2 Vinsten är personlig och kan ej överlåtas till annan person. Vinsten kan i övrigt inte ändras eller bytas ut mot kontanter eller annan egendom.

5. Vinstskatt mm

5.1 Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt eller merkostnader som uppstår till följd av vinsten i en pristävling. Du är själv skyldig att ta upp vinsten och värdet på vinsten i din skattedeklaration till skattemyndigheten. Värdet av vinsten i en tävling som avgörs helt eller delvis av slumpen t.ex. genom att ”gilla” ett inlägg eller använda en hashtag är som utgångspunkt skattefri.

5.2 Logi, eventuella resekostnader eller andra merkostnader förknippade med att ta del av vinsten bekostas av vinnaren, om inte annat särskilt anges.

6. Rättigheterna till tävlingsbidraget

6.1 Om tävlingen går ut på att du ska lämna in ett tävlingsbidrag gäller följande. Genom att sända in ditt tävlingsbidrag till Arrangören överlåter du samtliga rättigheter (t.ex. upphovsrätt, mönsterrätt, patent och varumärkesrätt) till ditt bidrag till Arrangören. Det innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att du ger Arrangören rätt att själv eller genom annan ändra och bearbeta bidraget samt att överlåta eller upplåta det till någon annan. Arrangören får även lov att använda bidraget på valfritt sätt inklusive i marknadsföringssyfte, t.ex. i ett pressmeddelande eller en annons. Arrangören får lov att utnyttja bidraget i alla länder, för alla syften och i alla medier och metoder som existerar, utan att du är berättigad till någon ersättning. Exempelvis har Arrangören rätt att använda bidraget på alla plattformar, såsom på Internet, mobilt etc.

6.2 Du kan när som helst under tävlingens gång begära att ditt tävlingsbidrag tas bort från tävlingen. Sker detta innan tävlingen slutligen avgjorts så får du tillbaka alla dina rättigheter till ditt tävlingsbidrag. Om du är en vinnare i tävlingen kan du dock inte efter att tävlingen är avslutad och avgjord återkalla ditt tävlingsbidrag.

6.3 Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till Arrangören garanterar du att det är ett resultat av ditt eget arbete och att bidraget inte är kopierat från någon annan eller på annat sätt inkräktar på någon annans rättigheter.

7. Behandling av personuppgifter

7.1 De uppgifter (typiskt sett för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar om dig själv i samband med tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen, t.ex. för att skicka e-postmeddelanden till dig som tävlingsdeltagare inom ramen för tävlingen.

7.2 Efter tävlingens slut kommer de personuppgifter som du lämnat i samband med tävlingen att behållas av Arrangören om det är nödvändigt för att komplettera de personuppgifter som Arrangören redan innehar om dig i din egenskap av kund hos Arrangören, t.ex. om du ändrat din adress eller har en ny e-postadress.

7.3 Där tävlingar genomförs via en tredje part, t.ex. sociala medier, kan sådan tredje part vara självständigt eller med Arrangören gemensamt personuppgiftsansvarig gentemot dig. Arrangören svarar inte för tredje parts (t.ex. Facebooks) hantering av dina personuppgifter där sådan tredje part är självständigt personuppgiftsansvarig gentemot dig.

7.4 Om du vinner kommer Arrangören att kontakta dig enligt 3.3 ovan. Utöver de uppgifter som du redan lämnat (för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer) så kan du komma att ombes att lämna din adress och uppgift om ditt födelsedatum. Ditt födelsedatum måste vi ha för att återigen försäkra oss om att du som tävlingsdeltagare (och nu också vinnare) är över 18 år. Eftersom personer under 18 år inte tillåts delta i tävlingen kommer inte heller någon under 18 år att få ta emot en vinst i tävlingen.

7.5 Informationen i detta avsnitt 7 om hur vi behandlar dina personuppgifter gäller specifikt för när du deltar i en tävling arrangerad av Arrangören och kompletteras av SF Studios policy för hantering av personuppgifter.