SF Anytime käyttöehdot

1. Yleistä

SF Anytime on internetpohjainen palvelu (”Palvelu”), jonka kautta käyttäjä voi ostaa ja vuokrata yksittäisiä tai usean paketin elokuvia, TV-sarjoja tai muita audiovisuaalisia materiaaleja (”Materiaali”), jotka kunakin ajankohtana ovat saatavilla (i) suoratoistettaviksi osoitteessa www.sfanytime.com (”Verkkosivusto”) ja (ii) suoratoistettaviksi ja ladattaviksi niillä käyttöalustoilla, jotka ilmoitetaan Verkkosivustolla (”Käyttöalustat”). Jotta käyttäjä (”Asiakas”) saisi pääsyn Palveluun, Asiakkaan tulee luoda käyttäjätili Verkkosivustolla ja hyväksyä alla ilmoitetut käyttöehdot (”Käyttöehdot”). Jotta Asiakas voi saada käyttää valittua Materiaalia, vaaditaan myös, että Asiakas tilaa (ostaa tai vuokraa) Materiaalin Verkkosivuston tai niiden Käyttöalustojen kautta, joilla tilauksen tulee tapahtua, ja suorittaa maksun tavalla, joka ilmenee Käyttöehdoista, sekä että SF Anytime saa vahvistuksen maksun suorittamisesta valitun Materiaalin osalta.

Käyttöehdot sekä mahdolliset muut ehdot, jotka ilmoitetaan tarjottaessa Materiaali Palvelun kautta, muodostavat sopimuksen SF Anytime AB:n (ruotsalainen yhteisötunnus 556748-2616) (”SF Anytime”) ja Asiakkaan välillä Palvelun käyttämisen osalta, mukaan lukien kaikki toiminnot ja kaikki Materiaali, jonka Asiakas vuokraa tai ostaa sen yhteydessä (”Sopimus”).

Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias luodakseen käyttäjätilin Palveluun ja rekisteröityäkseen näin Asiakkaaksi. Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttäjätilin luomisen yhteydessä antamansa tiedot ovat oikein sekä tietojen mahdollisten muutosten ilmoittamisesta SF Anytimelle. Asiakas vastaa, ettei kenelläkään muulla ole pääsyä Asiakkaan kirjautumistietoihin tai salasanaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi SF Anytimelle, mikäli Asiakas tietää tai epäilee, että joku muu kuin Asiakas on saanut käsiinsä sisäänkirjautumistiedot ja salasanan.

Jos jokin Asiakkaan Palveluun rekisteröimistä vastaanottolaitteista luovutetaan eteenpäin, varastetaan tai katoaa, tulee Asiakkaan välittömästi muuttaa Palvelun salasana. SF Anytimella on milloin tahansa kohtuullisella varoitusajalla ja ilmoittamatta syytä oikeus pyytää Asiakasta muuttamaan salasanaansa. Asiakas huolehtii tällaisen muutoksen tekemisestä nopeasti ja on tietoinen siitä, että muutos voi aiheuttaa Asiakkaalle tilapäisiä keskeytyksiä Palvelun käytössä.

2. Palvelun käyttämisen tekniset ja maantieteelliset edellytykset

Jotta Asiakas voi käyttää Palvelua, hänellä tulee olla tarvittavat laitteet ja ohjelmistot sekä riittävä internetyhteys, mikä voi edellyttää ajoittaisia päivityksiä. SF Anytime ei vastaa Palvelun käyttämisen puutteista, jotka johtuvat siitä, ettei Asiakkaalla ole tarpeellisia laitteita, ohjelmistoa ja/tai riittävää internetyhteyttä. Asiakas vastaa itse siitä, että nämä vaatimukset täyttyvät, mutta voi saada lisätietoja kunakin ajankohtana voimassa olevista teknisistä edellytyksistä Palvelun käytön osalta Verkkosivuston tiedoista.

Kun SF Anytime on saanut vahvistuksen, että Asiakas on vuokrannut tai ostanut valitsemansa Materiaalin sekä maksanut sen, Asiakas saa käyttöönsä materiaalin Palvelun kautta useilla erilaisilla vastaanottolaitteilla alla olevan erittelyn mukaisesti.

Kun Asiakas vuokraa Materiaalia Palvelun kautta, hänellä on mahdollisuus toistaa valittu Materiaali tilauksentekoon käytetyllä vastaanottolaitteella sekä neljällä (4) muulla vastaanottolaitteella. Asiakas ei kuitenkaan voi katsella valittua Materiaalia kuin yhdellä (1) vastaanottolaitteella samanaikaisesti. Vuokrattu Materiaali on Asiakkaan saatavilla rajoitetun ajan, jonka SF Anytime määrää ja joka näkyy tilauksenteon yhteydessä. Tänä aikana Asiakas voi toistaa Materiaalia rajoittamattoman määrän kertoja.

Kun Asiakas ostaa (Electronic Sell Through) Materiaalia Palvelun kautta, hänellä on rajoittamaton mahdollisuus suoratoistaa ja toistaa Materiaalia Käyttöalustojen kautta niin kauan kuin SF Anytimella on oikeuksien omistajalta vaadittavat oikeudet Materiaaliin tarjoamisen jatkamiseen. Ostetun Materiaalin voi myös ladata, minkä jälkeen sitä voi toistaa offline-tilassa ilman internetyhteyttä niillä Käyttöalustoilla, jotka tukevat tätä toimintoa.

SF Anytime pidättää oikeuden muuttaa Palvelun teknisiä käyttöedellytyksiä ajoittain, mukaan lukien oman päätäntävaltansa mukaan vähentää tai lisätä Materiaalin katsomiseen Palvelun kautta käytettävien vastaanottolaitteiden lukumäärää.

Sen lisäksi, mitä on sanottu ladatusta Materiaalista, Asiakkaalla on mahdollisuus tietyin edellytyksin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston sisämarkkinoilla sisältöpalvelujen siirrettävyyttä verkossa koskevan säännöksen (EU) 2017/1128 perusteella käyttää Palvelun Materiaalia, kun Asiakas oleskelee tilapäisesti Suomen ulkopuolella, mutta toisessa EU-/ETA-maassa. Asiakas voi kuitenkin käyttää lataamista tukevien Käyttöalustojen kautta lataamaansa Materiaalia ilman maantieteellisiä rajoituksia.

3. Hinnat ja maksaminen

Asiakkaan, joka haluaa vuokrata tai ostaa valittua materiaalia, tulee maksaa tilauksen tekohetkellä voimassa oleva hinta. Palveluun sisältyvästä Materiaalista perittävät maksut näkyvät hinnastosta, joka löytyy Verkkosivustolta ja sellaisilta Käyttöalustoilta, joilla tilaus voidaan tehdä. Hinnastoon voidaan ajoittain tehdä muutoksia. Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero, ja ne ilmoitetaan euroissa (EUR).

Valitun Materiaalin vuokraamiseen ja ostamiseen liittyvä maksu veloitetaan samalla, kun Asiakas tilaa Materiaalia, siten että perittävä maksu veloitetaan Asiakkaan antamalta maksukortilta. Valitun Materiaalin ostaminen tai vuokraaminen on mahdollista vain, mikäli käytettävään maksukorttiin yhdistetyllä tilillä on tarpeeksi varoja kattamaan veloitettava summa. Hyväksytyt maksukortit löytyvät Verkkosivustolta ja sellaisilta Käyttöalustoilta, joilla maksu voidaan suorittaa. Asiakkaan tulee huomioida mahdolliset maksut ja lisäehdot, jotka voivat koskea näiden maksukorttien käyttämistä. SF Anytime ei tarjoa tietoja tällaisten ehtojen sisällöstä.

Materiaalista perittävän maksun suorittamisen lisäksi Asiakas vastaa maksusta, jonka hän suorittaa internetoperaattorilleen tiedonsiirrosta; tämä hoidetaan Asiakkaan ja tämän internetoperaattorin välillä tämän Sopimuksen ulkopuolella. Asiakas vastaa myös muista maksuista, jotka liittyvät muihin Palvelun käyttämiseen vaadittaviin teknisiin edellytyksiin.

4. Peruuttamisoikeus

Asiakkaan Materiaalin tilausta koskee Sopimuksen mukaan Ruotsissa voimassa oleva laki (2005:59) etämyynnistä ja myynnistä liiketilojen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa mm., että Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Materiaalin tilaus Sopimuksen puitteissa ilmoittamatta syytä (peruuttamisoikeus) 14 päivän sisällä siitä, kun Asiakas on saanut tilausvahvistuksen (peruuttamisaika). Jos Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, hänen tulee ennen peruuttamisoikeuden päättymistä ilmoittaa SF Anytimen asiakaspalveluun haluavansa irtisanoa sopimuksen (riittää, että Asiakkaan ilmoitus on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä). Asiakas voi myös käyttää Konsumentverketin (Ruotsin vastine Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle) standardilomaketta, joka on saatavilla Konsumentverketin kotisivulla (www.konsumentverket.se).

Huomaathan, että peruuttamisoikeus on rajoitettu. Jos Asiakas kirjautuu Palveluun ja aloittaa Materiaalin katsomisen, ilmoittaa Asiakas suostuvansa siihen, että SF Anytime aloittaa valitun Materiaalin toimittamisen, vaikka peruuttamisaika ei olisi päättynyt. Tämä tarkoittaa, että Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun hän aloittaa Materiaalin katsomisen.

Jos Asiakas irtisanoo Sopimuksen peruuttamisoikeuden perusteella, SF Aytime palauttaa Asiakkaalle kokonaisuudessaan asiakkaan suorittaman summan tilaukseen sisältyvästä Materiaalista. Takaisinmaksu tapahtuu ilman tarpeettomia viiveitä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivää siitä päivästä, jolloin SF Anytimelle ilmoitettiin Asiakkaan päätöksestä irtisanoa tilaus.

5. Kampanjat

SF Anytime voi tarjota uusille käyttäjille tiettynä aikana (”Kampanja-aika”) Materiaalin ostoa tai vuokrausta Palvelusta alennettuun hintaan. Oikeus osallistua tällaisiin kampanjatarjouksiin on ehdollista ja perustuu siihen, ettei (i) Asiakas tai kukaan Asiakkaan kotitaloudesta ole käyttänyt Palveluun liittyvää kampanjatarjousta viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana eikä (ii) Asiakas ole ollut Asiakas viimeisten kolmen (3) kuukauden aikana. Näiden ehtojen lisäksi voi kampanjatarjouksiin liittyä muita erityisiä ehtoja, jotka ilmoitetaan Verkkosivustolla.

Kampanja-ajan jälkeen Asiakkaan Palvelun puitteissa vuokraamaan tai ostamaan Materiaaliin sovelletaan hintoja, jotka on kerrottu yllä kohdassa 3.

6. Palvelun käyttäminen ym.

SF Anytimella tai sen lisenssinantajilla on kaikki immateriaalioikeudet suhteessa Palveluun ja Materiaaliin, eikä tämä Sopimus sisällä Asiakkaan osalta mitään oikeuksien siirtoa suhteessa Palveluun tai Materiaaliin.

SF Anytime luovuttaa Asiakkaalle vain ei-yksinomaisen, rajoitetun ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua ja palveluun sisältyvää Materiaalia sillä tavoin ja sen ajan kuin mitä näissä Käyttöehdoissa esitetään. Asiakas vastaa siitä, ettei Palvelua käytetä voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti sekä että Palvelua käytetään vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen tarkoitukseen.

Kaikkea Materiaalia, johon Asiakkaalla on pääsy Palvelun kautta, koskee ruotsalainen ja kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö ja muu soveltuva lainsäädäntö. Asiakas ei saa käyttää Materiaalia tekijänoikeuslainsäädännön, muun lainsäädännön tai tämän Sopimuksen vastaisesti. Tämä tarkoittaa mm., että Asiakas ei saa levittää eikä kopioida Materiaalia, ei asettaa Materiaalia yleisön saataville eikä käyttää Materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin.

Materiaali voi sisältää sisältöä, joka katsotaan sopimattomaksi alaikäisille tai joka voidaan käsittää säädyttömäksi tai loukkaavaksi. Vanhemmat ja huoltajat, jotka sallivat alaikäisten käyttää Palvelua, ovat yksin vastuussa sen arvioimisesta, soveltuuko Materiaali alaikäisille vai ei.

Asiakas ei saa antaa kenenkään toisen käyttää Asiakkaan sisäänkirjautumistietoja.

Asiakas ei saa kiertää, poistaa, muuttaa tai muutoin vaikuttaa siihen tekniikkaan ja/tai turvallisuusjärjestelmään, jota SF Anytime käyttää Palvelun suojaamiseksi.

Asiakkaan toimia kohdan 6 vastaisesti pidetään aina vakavana sopimusrikkomuksena, jonka seurauksena SF Anytimella on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ja estää Asiakasta käyttämästä Palvelua, ilman että SF Anytimella on velvollisuus maksaa suoritettu maksu takaisin. Tällainen toiminta voi myös johtaa asiakkaan osalta vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Mikäli tätä Sopimista rikotaan, SF Anytime pidättää myös oikeuden muutoin sulkea Asiakkaan kaikesta Palvelun käytöstä ilman velvollisuutta maksaa takaisin suoritettua maksua.

7. SF Anytimen vastuu Palvelun puutteiden osalta

Palvelun luonteen takia voi esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat esim. ylikuormituksesta, verkko- ja/tai muista virheistä ja/tai ongelmista, joiden takia Asiakas ei voi käyttää Palvelua tai tiettyä Materiaalia. SF ei ota vastuuta, jollei Asiakas voi käyttää Palvelua tai tiettyä Materiaalia tällaisen ylikuormituksen, virheen ja/tai ongelman takia Asiakas on myös tietoinen ja hyväksyy, että Palvelu tai Palveluun sisältyvä Materiaali voi olla poissa käytöstä Palvelun huollon aikaisten keskeytysten takia.

Asiakas on tietoinen, että Palvelun kautta saatavilla oleva Materiaali on tuotettu eri ajankohtina ja erilaisten teknisten edellytysten vallitessa. Asiakas hyväksyy siksi, että Palvelun sisällön toistolaatu voi vaihdella esim. äänen ja kuvan osalta ja että sisältö tarjotaan ”olemassa olevassa kunnossa”.

Yllämainitun lisäksi SF Anytimen vastuu on lisäksi rajoitettu koskemaan vain niitä Palvelun virheitä, jotka riippuvat SF Anytimesta. SF Anytime ei vastaa esim. virheistä, jotka riippuvat Asiakkaasta tai puutteista Asiakkaan laitteissa (kuten etteivät ne täytä yllä kohdassa 2 mainittuja teknisiä edellytyksiä) tai muissa laitteissa, jotka eivät kuulu SF Anytimelle, eikä kolmannen osapuolen tarjoamista verkkosivustoista, sisällöistä tai palveluista, joihin pääsee Verkkosivustolta tai Käyttöalustoilta.

Mikäli SF Anytimen sopimus oikeuksienhaltijan kanssa raukeaa tai mikäli pääsy Palvelun puitteissa ostettuun Materiaaliin jostain syystä päättyy syistä, joista SF Anytime vastaa, Asiakkaalla on oikeus korvaukseen, joka vastaa sen Materiaalin arvoa, jota ei enää voi käyttää. Korvaus suoritetaan etusetelinä, jolla voi ostaa tai vuokrata Materiaalia Palvelun yhteydessä.

SF Anytime ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka seuraavat Palvelun tai Materiaalin käytöstä tai virheistä ja puutteista Verkkosivustolla tai Käyttöalustoilla, jollei näissä käyttöehdoissa nimenomaan mainita toisin.

8. Reklamointi

Jos Asiakkaan mielestä Palvelussa on virhe, Asiakkaan tulee virheeseen vedotakseen tehdä reklamaatio. Reklamaatio tehdään SF Anytimen asiakaspalvelussa (asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Verkkosivustolta ja SF Anytimen muut yhteystiedot kohdasta 15).

Reklamaation tekemisen yhteydessä Asiakkaan tulee antaa tietyt tiedot, kuten mitä Materiaalia reklamaatio koskee, virheen havaitsemisen päivä ja kellonaika, mikä internetoperaattori Asiakkaalla on, Asiakkaan postiosoite, yksityiskohtainen selvitys virheestä jne. Asiakkaan tulee myös lähettää kuitti suoritetusta maksusta sen Materiaalin osalta, jota reklamaatio koskee, tai jollain muulla tavoin todistaa ostoksensa.

9. Irtisanominen

SF Anytime voi yllä kohdassa 6 esitetyn lisäksi sanoa Sopimuksen irti välittömin seurauksin, jos SF Antime (i) päättää sulkea Palvelun kokonaan tai osittain, (ii) päättää muuttaa Palvelua ja/tai Materiaalia tai muuta sisältöä tai (iii) mikäli SF Anytimella on muu pätevä syy irtisanoa Sopimus. Mikäli SF Anytime irtisanoo Sopimuksen, irtisanominen tapahtuu sähköpostitse, puhelimitse tai ilmoittamalla asiasta Verkkosivustolla.

Jos SF Anytime irtisanoo sopimuksen tämän kohdan kohtien (i)–(iii) mukaisesti, tulee SF Anytimen tällaisissa tapauksissa maksaa takaisin se osa Asiakkaan suorittamasta maksusta, joka vastaa Palvelun sitä osaa, jota ei voida enää käyttää.  Sopimuksen irtisanominen ei voi vaikuttaa sellaiseen Materiaaliin, jonka Asiakas on jo ostanut.

10. Henkilötietojen käsitteleminen

Samalla kun rekisteröit tilin Palvelussa, annat henkilötietoja, joita SF Anytime käyttää mm. tarjotakseen asiaankuuluvan ja mielenkiintoisen palvelun. SF Anytime voi jossain määrin evästeiden ja vastaavien teknologioiden kautta saada tietoa siitä, millaista sisältöä suosit ja miten liikut SF Anytimen alustoilla.

SF Anytime suojelee yksityisyyttäsi, ja Palvelussa henkilötietoja käsitellään GDPR:n mukaisesti (General Data Protection Regulation). SF Anytimen Henkilötietokäytännöstä löydät lisätietoja siitä, miten SF Anytime käsittelee henkilötietojasi [päivitetty henkilötietokäytäntö ilmestyy pian].

11. Evästeet

Eväste on pieni datatiedosto, joka lähetetään ja tallennetaan Asiakkaan laitteelle, kun tämä vierailee Verkkosivustolla ja/tai käyttää Palvelua. Evästeitä on olemassa kahdentyyppisiä, pysyviä evästeitä ja väliaikaisia evästeitä (ns. istuntoevästeet). Pysyvät evästeet tallennetaan Asiakkaan laitteelle pidemmäksi aikaa, kun taas istuntoevästeet katoavat, kun Asiakas sulkee verkkoselaimen. Jos Asiakas ei halua hyväksyä evästeiden käyttöä, hän voi muuttaa verkkoselaimensa asetuksia, niin että evästeet ovat kokonaan tai osittain kiellettyjä. Huomaathan, että osa Verkkosivustosta tai Palvelusta voi lakata toimimasta tai toimia huonommin, mikäli Asiakas poistaa evästeitä koskevan toiminnon käytöstä.

Voit lukea lisää evästeiden käytöstä henkilötietokäytännöstä.

12. Sopimuksen, Palvelun ja Materiaalin muuttaminen sekä Sopimuksen siirtäminen

SF Anytime pidättää oikeuden muuttaa Sopimusta, Palvelua ja/tai Palveluun sisältyvää materiaalia milloin tahansa. Ilmoitus sopimusmuutoksesta, joka ei selvästikään ole Asiakkaalle edullinen, tehdään sähköpostitse, ja se voidaan myös tehdä Verkkosivustolla, minkä takia suositellaankin, että Asiakas pysyttelee ajan tasalla vierailemalla säännöllisesti Verkkosivustolla. Mikäli Asiakas ei hyväksy ilmoitettua sopimusmuutosta, joka ei ole selvästikään Asiakkaalle edullinen, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus siitä hetkestä lähtien, kun muutos astuu voimaan. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutos Sopimuksessa, Palvelussa ja/tai Palveluun sisältyvässä Materiaalissa, mikäli asiakas ei 30 päivän sisällä muutoksen ilmoittamisesta ilmoita SF Anytimelle halustaan irtisanoa Sopimus tai mikäli Asiakas ennen tätä jatkaa Palvelun käyttöä muutoksen astuttua voimaan.

SF Anytimellä on Sopimuksen mukaan oikeus siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa jollekin muulle taholle.

13. Sovellettava lainsäädäntö ja kiistat

Sopimukseen sovelletaan ruotsalaista tietomateriaalilainsäädäntöä.

SF Anytimen ja Asiakkaan välisissä kiistoissa osapuolten tulee ensisijaisesti yrittää ratkaista kiista sopimalla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, Allmänna Reklamationsnämnden (Ruotsin Yleinen kuluttajavalituslautakunta) voi ratkaista kiistan. Osapuolella on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa.

14. Asiakaspalvelu

Asiakas voi ottaa yhteyttä SF Anytimen asiakaspalveluun lisätietojen tai tuen saamiseksi. SF Anytimen asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Verkkosivustolta.

15. SF Anytimen yhteystiedot

SF Anytime AB
Box 7200
103 88 Stockholm
Ruotsi