Brugsvilkår for Blockbuster 

1. Generelt 

Blockbuster er en internetbaseret tjeneste (”Tjenesten”), som giver brugeren mulighed for at købe eller leje enkelte, eller pakker af flere, film, tv-serier og anden audiovisuel underholdning (”Materialet”), som på et givet tidpunkt er tilgængelige (i) via streaming på www.blockbuster.com (”Webstedet”) og (ii) via streaming, og i visse tilfælde download, på de forbrugsplatforme, som angives på Webstedet (”Forbrugsplatformene”). Tjensten udbydes av SF Anytime AB (org.nr. 556748-2616) (”SF Anytime”). For at en bruger (”Kunden”) kan få adgang til Tjenesten, kræves det, at Kunden opretter en brugerkonto og accepterer de generelle vilkår, som angives nedenfor (”Brugsvilkår”). For at Kunden senere kan få adgang til det udvalgte Materiale, kræves det desuden, at Kunden bestiller (i form af køb eller leje) Materialet på Webstedet eller på de Forbrugsplatforme, hvor bestillingen sker, udfører betalingen på den måde, som fremgår der og af Brugsvilkårene, samt at SF Anytime modtager en bekræftelse af, at betalingen er sket for det udvalgte Materiale.

Brugsvilkårene sammen med eventuelle øvrige vilkår, som angives ved leveringen af Materialet via Tjenesten, udgør den aftale, som gælder mellem SF Anytime AB og Kunden til brug af Tjenesten, inklusive alle funktioner og alt Materiale, som Kunden lejer eller køber i forbindelse dermed (”Aftalen”).

En bruger skal være fyldt 18 år for at oprette en brugerkonto hos Tjenesten og dermed kunne registrere sig som Kunde. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger, som Kunden leverer i forbindelse med oprettelsen af brugerkontoen, er korrekte, og for løbende at meddele SF Anytime, hvis oplysningerne ændres. Kunden har ansvar for, at ingen anden får adgang til Kundens login-oplysninger og adgangskode. Kunden skal omgående meddele SF Anytime, hvis Kunden ved eller har mistanke om, at en anden end Kunden har fået adgang til login-oplysningerne og adgangskoden.

Hvis nogen af de modtagerenheder, som Kunden bruger til Tjenesten, overlades, bliver stjålet eller mistes, skal Kunden omgående ændre adgangskoden til Tjenesten. SF Anytime har ret til, når som helst med rimeligt varsel uden angivelsen af nogen grund, at anmode Kunden om at ændre sin adgangskode. Kunden påtager sig at udføre denne ændring hurtigt, og Kunden er bevidst om, at ændringen kan forårsage midlertidige afbrydelser i Kundens brug af Tjenesten.

2. Tekniske og geografiske forudsætninger for at anvende Tjenesten

For at kunne anvende Tjenesten kræves det, at Kunden har det nødvendige udstyr, software og internetkapacitet, hvilket kan kræve opdateringer med jævne mellemrum. SF Anytime har ikke ansvar for manglende levering af Tjenesten, hvis det skyldes, at kunden ikke har det nødvendige udstyr, software eller internetkapacitet. Kunden har selv ansvar for, at disse krav bliver opfyldt, men kan til enhver tid få mere information angående de tekniske forudsætninger for at drage nytte af Tjenesten via information på Webstedet.

Efter bekræftelsen til SF Anytime af Kundens leje eller køb af udvalgt Materiale, samt at betalingen er sket, kan Kundens få adgang til Materialet via Tjenesten på flere forskellige modtagerenheder, ifølge det, der angives nedenfor.

Ved leje af Materialet via Tjenesten har Kunden mulighed for gengivelse af udvalgt Materiale på den modtagerenhed, hvor bestillingen blev gennemført samt på fire (4) yderligere modtagerenheder. Kunden kan dog kun have adgang til det udvalgte Materiale på en (1) modtagerenhed ad gangen. Materialet, som lejes, er tilgængeligt for Kunden i en begrænset tidsperiode, som bestemmes af SF Anytime, og som fremgår ved bestillingen. I denne tidsperiode kan Kunden afspille Materialet et ubegrænset antal gange.

Ved køb (Electronic Sell Through) af Materialet via Tjenesten har Kunden ubegrænset mulighed for streaming og afspilning af Materialet via Forbrugsplatformene, så længe SF Anytime er indehaver af de fornødne rettigheder til Materialet fra rettighedshaveren til at fortsætte leveringen. Det købte Materiale kan også downloades, hvorefter det kan afspilles offline, uden adgang til internettet, på de Forbrugsplatforme, som understøtter denne funktion.

SF Anytime forbeholder sig ret når sin helst at ændre de tekniske forudsætninger for Tjenesten, herunder efter eget skøn at mindske eller ændre det antal modtagerenheder, som må bruges til at få adgang til Materialet via Tjenesten.

Foruden det, som angives vedrørende det downloadede Materiale, har Kunden mulighed for under visse forudsætninger og i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1128 om grænseoverskridende dataportabilitet for indholdstjenester online på det indre marked at få adgang til Materialet via Tjenesten, når Kunden midlertidigt opholder sig uden for Sverige men i et andet EU/EØS land. Materialet, som downloades via Forbrugsplatformene, som understøtter download, kan dog bruges af Forbrugsplatforme uden geografisk begrænsning.   

3. Priser og betaling

En Kunde, som ønsker at leje eller købe udvalgt Materiale, skal betale den afgift, som gælder på tidspunktet for bestillingen. Gældende afgifter for det Materiale, som indgår i Tjenesten, fremgår af den prisliste, som findes på Webstedet og på de Forbrugsplatforme, hvor bestillingen kan ske. Prislisten kan til enhver tid blive ændret. Samtlige afgifter er opgivet inklusive moms og i danske kroner (SEK).

Betalingen af leje og køb af udvalgt Materiale sker i forbindelse med Kundens bestilling af Materialet, ved at den aktuelle afgift trækkes på det betalingskort, som Kundens har angivet. Det er kun muligt at gennemføre køb eller leje af udvalgt Materiale, hvis kontoen, som er koblet til det betalingskort, som anvendes, indeholder tilstrækkelige midler til, at det kan dække den afgift, som skal debiteres.  De betalingskort, som kan anvendes, fremgår på Webstedet og på de Forbrugsplatforme, hvor bestillingen kan ske. Kunden bør bemærke, at eventuelle afgifter og yderligere vilkår kan gælde for anvendelsen af disse betalingskort. Information om indholdet i disse vilkår stilles ikke til rådighed af SF Anytime.

Ud over betalingen af afgiften for Materialet er der også den afgift, som Kunden betaler til sin internetoperatør for datatrafik, hvilket håndteres mellem Kunden og dennes internetoperatør uden for rammerne af denne Aftale samt Kundens omkostninger vedrørende de øvrige tekniske forudsætninger for at bruge Tjenesten.

4. Fortrydelsesret

Kunden har ret til at træde tilbage fra en bestilling af Materialet inden for rammerne af Aftalen uden at skulle angive nogen grund (fortrydelsesret), senest 14 dage efter at Kunden har fået en bekræftelse på sin bestilling (fortrydelsesfristen). For at udnytte fortrydelsesretten skal Kunden inden fortrydelsesrettens udløb meddele SF Anytimes kundetjeneste, at Kunden ønsker at træde tilbage fra sin bestilling. (Det er tilstrækkeligt, at Kundens meddelelse er blevet sendt, inden fortrydelsesretten er udløbet).

Bemærk, at fortrydelsesretten er begrænset. Hvis Kunden logger sig på Tjenesten og påbegynder visning af Materialet, giver Kunden samtykke til, at SF Anytime påbegynder udførelsen af leveringen af det udvalgte Materiale, selv om fortrydelsesfristen ikke skulle være udløbet. Det indebærer, at Kunden ikke har nogen fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor Kunden påbegynder visningen af Materialet.

Hvis Kunden træder tilbage fra en bestilling i henhold til fortrydelsesretten, skal SF Anytime uden fradrag tilbagebetale det, som Kunden har betalt for det Materiale, som omfattes af den aktuelle bestilling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og dog senest 14 dage fra og med den dag, hvor SF Anytime blev informeret, om Kundens beslutning om at træde tilbage fra bestillingen.

5. Kampagner 

SF Anytime kan tilbyde nye brugere, at de i en vis periode (”Kampagneperiode”) kan købe eller leje Materialer inden for rammerne af Tjenesten til nedsat pris. Retten til at deltage i et sådant kampagnetilbud er betinget af, at (i) hverken Kunden eller nogen i Kundens husholdning har anvendt et kampagnetilbud vedrørende Tjenesten inden for de sidste seks (6) måneder, og (ii) Kunden ikke har været Kunde inden for de sidste tre (3) måneder. Ud over de vilkår, som angives her, kan et kampagnetilbud være forbundet med visse yderligere på Webstedet angivne vilkår.

Efter Kampagneperioden vil de priser, som fremgår af punkt 3 ovenfor, gælde for Kundens leje eller køb af Materialer inden for rammerne af Tjenesten.

6. Anvendelse af Tjenesten m.m.

Samtlige immaterielle rettigheder angående Tjenesten og Materialet indehaves af SF Anytime eller dennes licensgiver, og denne Aftale indebærer ingen overdragelse af nogen rettigheder til Tjenesten eller Materialet til Kunden.

SF Anytime overdrager kun til Kunden en ikke-eksklusive, begrænset og ikke-overdragelig ret til at bruge Tjenesten, og det Materiale, som indgår i Tjenesten, på en sådan måde og i den tidperiode, som fremgår af disse Brugsvilkår. Kunden har ansvar for, at Tjenesten ikke bruges i strid med gældende lovgivning, samt at Tjenesten kun bruges til personlig og privat brug.

Materialet, som Kunden får adgang til gennem Tjenesten, er beskyttet af svensk og international lovgivning om ophavsret og anden gældende lovgivning. Kunden må ikke disponere over Materialet i strid med lovgivningen om ophavsret, anden gældende lovgivning eller i strid med denne Aftale. Dette indebærer blandt andet, at Kunden ikke må udbrede eller kopiere Materialet, ikke stille Materialet tilgængeligt for offentligheden eller bruge Materialet til erhvervsmæssige formål.

Materialet kan have indhold, som anses for uegnet for mindreårige, eller som kan opfattes som værende uanstændigt eller stødende. Forælderen eller forældremyndighedsindehaveren, som tillader, at mindreårige benytter sig af Tjenesten, er alene ansvarlig for at bedømme, om Materialet er egnet til den mindreårige eller ej.

Kunden må ikke lade en anden person bruge Kundens login-oplysninger.

Kunden må ikke omgå, fjerne, ændre eller i øvrigt påvirke den teknik og/eller det sikkerhedssystem, som SF Anytime bruger til at beskytte Tjenesten.

Kundens ageren i strid med dette punkt 6 vil altid blive anset som en væsentlig misligholdelse af aftalen og giver SF Anytime ret til omgående at opsige Aftalen og spærre for Kundens brug af Tjenesten uden forpligtelse til at tilbagebetale det betalte vederlag. En sådan ageren kan også pålægge Kunden et erstatningsansvar.

SF Anytime forbeholder sig også ret til i øvrigt at afskære Kunden fra al brug af Tjenesten uden forpligtelse til at tilbagebetale det betalte vederlag i tilfælde af misligholdelse af denne Aftale.

7. SF Anytimes ansvar for fejl i Tjenesten

Tjenestens karakter gør, at forstyrrelser fx på grund af overbelastning, netværks- og/eller andre kommunikationsfejl og eller problemer kan forekomme, hvilket kan indebære, at Kunden ikke har adgang til Tjenesten eller et bestemt Materiale. SF Anytime har ikke ansvar for, at Kunden ikke kan få adgang til Tjenesten, eller et bestemt Materiale, på grund af overbelastning, fejl og/eller problemer. Kunden er også bevidst om og godkender, at Tjenesten og Materialer, som indgår i Tjenesten, kan være utilgængelige under afbrydelser i forbindelse med vedligeholdelse af Tjenesten.

Kunden er bevidst om, at Materialet, som er tilgængeligt via Tjenesten, er blevet produceret på forskellige tidspunkter og med forskellige tekniske forudsætninger. Kunden accepterer derfor, at Tjenestens indhold kan være af skiftende kvalitet i gengivelsen af for eksempel lyd og billede, og at disse stilles til rådighed i den "aktuelle stand".

Ud over det, som angives ovenfor, er SF Anytimes ansvar yderligere begrænset til kun at omfatte fejl i Tjenesten, som skyldes SF Anytime. SF Anytime tager fx ikke ansvar for fejl, som skyldes Kunden, eller fejl i Kundens udstyr (som fx, at det ikke opfylder de tekniske forudsætninger under punkt 2 ovenfor) eller andet udstyr, som ikke tilhører SF Anytime eller for websteder, indhold og tjenester, som stilles til rådighed af tredjepart, der kan tilgås fra Webstedet eller Tjenesten.

Skulle SF Anytimes aftale med rettighedshaveren ophøre, eller hvis adgangen til Materialet, som købes inden for rammerne af Tjenesten, af en anden grund ophører på grund af årsager, for hvilke SF Anytime har ansvar, har Kunden ret til kompensation, svarende til værdien af det Materiale, som ikke længere kan anvendes, i form af en voucher, som kan bruges til køb eller leje af Materiale i forbindelse med Tjenesten.

SF Anytime er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af anvendelsen af Tjenesten eller Materialet eller som følge af fejl eller mangler på Webstedet eller Forbrugsplatformene, såfremt andet ikke udtrykkeligt fremgår af disse brugsvilkår.

8. Reklamation

Hvis Kunden mener, at Tjenesten har begået fejl, skal Kunden for at gøre fejlen gældende, indgive en reklamation. En sådan reklamation foretages til SF Anytimes kundeservice (kontaktoplysninger til kundeservicen findes på Webstedet, og de øvrige kontaktoplysninger til SF Anytime er angivet i punkt 15).

Ved reklamation skal Kunden opgive bestemte informationer som fx hvilken del af Materialet, som reklamationen vedrører, dato og klokkeslæt for fejlen, hvilken internetoperatør, som Kunden har, Kundens postadresse, en detaljeret redegørelse for fejlen osv. Kunden skal endvidere medsende kvitteringen for den betalte afgift for det Materiale, som reklamationen angår, eller på anden måde kunne bevise sit indkøb.

9. Opsigelse

SF Anytime kan, ud over det, som angives i punkt 6, opsige Aftalen med umiddelbar virkning, hvis SF Anytime (i) beslutter at lukke Tjenesten helt eller delvist, (ii) beslutter at forandre Tjenesten og/eller Materialet eller andet indhold væsentligt eller (iii) har anden grund til at opsige Aftalen. Opsigelsen af Aftalen fra SF Anytimes side kan ske pr. e-mail, telefon eller information på Webstedet.

Hvis SF Anytime opsiger Aftalen ifølge (i)-(iii) dette punkt, skal SF Anytime i forekommende tilfælde tilbagebetale den del af Kundens betalte afgift, som svarer til den berørte del af Tjenesten, som ikke længere kan anvendes. Opsigelsen af Aftalen skal ikke påvirke det Materiale, som Kunden allerede har købt.

10. Behandling af personoplysning


I forbindelse med, at du registrerer en konto til Tjenesten, afgiver du personoplysninger, som SF Anytime bl.a. bruger til at tilbyde en relevant og interessant tjeneste. SF Anytime kan til en vis grad via cookies og tilsvarende teknologier få information om, hvilket indhold du foretrækker, og hvordan du bevæger dig på SF Anytimes platforme.

SF Anytime beskytter din integritet, og den behandling af personoplysninger, som sker i Tjenesten, er i overensstemmelse med GDPR (Generel forordning om databeskyttelse).

Mere information om, hvordan SF Anytime behandler dine personoplysninger, finder du i SF Anytimes Politik om personoplysninger.

11. Cookies


En cookie er en lille datafil, som sendes til og lagres på Kundens enhed, når denne besøger Webstedet og/eller bruger Tjenesten. Der findes to typer af cookies, permanente cookies og midlertidige cookies (såkaldte sessionscookies). Permanente cookies lagres på Kundens enhed i en længere periode, mens sessionscookies forsvinder, når Kunden lukker webstedet ned. Hvis Kunden ikke vil acceptere brugen af cookies, kan Kunden ændre indstillingerne i sin webbrowser, så at cookies helt eller delvist ikke tillades. Bemærk, at dele af Webstedet eller Tjenesten kan holde op med at fungere eller fungere dårlige, hvis Kunden deaktiverer funktionen vedrørende cookies.

Du kan læse mere om brugen af cookies i politikken om personoplysninger.

12. Ændring af Aftalen, Tjenesten og Materialet samt overdragelse af Aftalen

SF Anytime forbeholder sig ret til når som helst at ændre Aftalen, Tjenesten og/eller det Materiale, som indgår i Tjenesten. Meddelelsen om ændring af Aftalen, som ikke er til indlysende fordel for Kunden, vil blive afgivet pr. e-mailbesked og kan også gives på Webstedet, hvorfor Kunden anbefales regelmæssigt at opdatere sig via Webstedet. Hvis Kunden ikke accepterer den meddelte ændring i Aftalen, som ikke er til indlysende fordel for Kunden, har Kunden ret til at opsige Aftalen i den berørte del med virkning fra det tidspunkt, ændringen træder i kraft. Kunden anses for at have accepteret ændringen af Aftalen, Tjenesten og/eller det Materiale, som indgår i Tjenesten, hvis Kunden ikke, inden for 30 dage fra og med ændringen er blevet meddelt, informerer SF Anytime om, at Kunden vil opsige Aftalen, eller inden da, hvis Kunden fortsætter med at bruge Tjenesten, efter at ændringen er trådt i kraft.

SF Anytime har ifølge Aftalen ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en anden.

13. Gældende lov og tvist

Svensk materiel lovgivning skal anvendes vedrørende Aftalen.

Ved en tvist mellem SF Anytime og Kunden skal parterne i første omgang løse tvisten gennem et forlig. Hvis parterne ikke kan enes, kan tvisten blive afgjort af Allmänna Reklamationsnämnden. Parterne har dog altid ret til at rejse sagen ved en almindelig domstol.

14. Kundeservice

Kunden er velkommen til at henvende sig til SF Anytimes kundeservice for yderligere information og ved behov for support. Kontaktoplysningerne til SF Anytimes kundetjeneste findes på Webstedet.

15. Kontaktoplysninger til SF Anytime

SF Anytime AB
Box 7200
103 88 Stockholm
Sverige